Protocollen Veilig Sportklimaat Altior

Achtergrond

Bij Altior vinden we het hebben en houden van een veilig sportklimaat een belangrijk item. Dit is terug te vinden in ons beleidsplan wat loopt van 2018-2023, waarin een veilig sportklimaat één van de 8 pijlers is in de visie van onze vereniging.

Visie

Altior is een bruisende vereniging waarbij betrokken leden, ouders en vrijwilligers samen zorgen voor een sportief en gezellig klimaat. We zijn zowel financieel als qua ledenaantal een gezonde vereniging. We gaan respectvol met elkaar om en communiceren op een open manier. Er is sprake van een veilig sportklimaat, waarbij leden en vrijwilligers de mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen. We willen binnen de mogelijkheden van de leden, het hoogste niveau behalen.

Prestatie geeft plezier en plezier geeft prestatie!

Afspraken

Om duidelijkheid te verschaffen over de manier waarop we binnen Altior met elkaar om willen gaan, hebben we een gedragscode opgesteld. We verwachten van alle leden binnen onze vereniging, dat zij zich schikken naar de punten die hierin worden benoemd. De gedragscode kan je hier downloaden.

Hiernaast geldt voor iedereen die actief is binnen een sportvereniging (trainers/coaches, scheidsrechters, leden van de technische commissie, leden van de activiteiten- en kampcommissie, bestuursleden en andere vrijwilligers) dat zij zich houden aan de ‘Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport’, zoals opgesteld door de sportbonden die zijn aangesloten bij NOC*NCF.

Overtreding gedragscode/gedragsregels

Wanneer leden van Altior zich niet houden aan de bestaande gedragscode, dan zullen we hierover in gesprek gaan. Bij herhaaldelijk overschrijven kan er een officiële waarschuwing worden gegeven en wanneer er sprake is van ernstige/herhaaldelijke overschrijding na een waarschuwing, kan het bestuur overgaan tot maatregelen zoals een schorsing van het betreffende lid.

Wanneer er sprake is van een vermoeden van seksuele intimidatie, dan is er sprake van een meldplicht. Bij een overschrijding van de ‘Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport’, zal er altijd, in overeenstemming met het lid waartegen de regels zijn overtreden (of een ouder wanneer het lid jonger dan 18 jaar is), worden besproken of er sprake is van (een vermoeden van) seksuele intimidatie. Bij een vermoeden hiervan, zal dit worden gemeld.

Iedereen die een vermoeden heeft van seksuele intimidatie, is verplicht om dit te melden. Zie de infographic van NOC*NSF, waarin duidelijk staat aangegeven WANNEER en WAAR je moet melden.

Binnen Altior hebben we twee vertrouwenscontactpersonen (VCP). Dit zijn Brechtje Broeren en Lieke Lunenburg. Met de VCP kun je vertrouwelijk praten over grensoverschrijdend gedrag, zoals  pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. Samen met hen kun je bespreken welke stappen kunnen worden genomen om dit gedrag aan te pakken.